REGLEMENT XBRIGADE:

ARTIKEL 1

Alle leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten

1. Dit huishoudelijk reglement is voor alle leden steeds te raadplegen op de website van de club.

2. Elk lid heeft het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen volgens de procedure omschreven in de statuten. Deze voorstellen, klachten en wensen zullen behandeld worden door de raad van bestuur.

3. Elk lid heeft de plicht tot tijdige betaling van het jaarlijkse lidgeld. Lidgeld waarvan de kost op jaarlijkse basis wordt beslist door de raad van bestuur en op de jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt meegdeeld. (zie artikel 4)

4. Het lidmaatschap loopt van 01 augustus tot en met 31 juli van het daaropvolgende jaar. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden doorgegeven.

5. Leden hebben steeds de mogelijkheid de club te verlaten. Dit gebeurt door schriftelijke opzeg bij de raad van bestuur. Er is geen recht op terugvordering van reeds betaalde lidgelden.

6. Elk lid heeft de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging en daarnaast ook van de richtlijnen opgesteld door de vereniging omschreven in volgend artikel 2, “Afspraken over mijn houding en gedragscode leden”.

7. Elk lid kan het verslag van de jaarlijkse algemene vergadering opvragen.

8. De verzekering van de club loopt via Sneeuwsport Vlaanderen en loopt van 1 juli t.e.m. 30 juni.

9. Het pistegeld is apart te betalen aan de indoorbaan. Via de club zijn er aanzienlijke kortingen mogelijk.

10. Elk lid verklaart in goede gezondheid te zijn, dat hij/zij geen enkele medische of andere reden heeft die hem/haar zou kunnen verhinderen om deel te nemen aan een fysieke inspanning en dat het leveren van fysieke inspanningen geen schade kan berokkenen aan zijn/haar gezondheid, veiligheid en/of fysieke conditie.

ARTIKEL 2

Afspraken over houding en gedragscode leden

XBRIGADE werkt volgens volgende waarden:
Motiveer elkaar… Respecteer elkaar… Verleg grenzen…

1. Wij dragen respect zeer hoog in het vaandel. Wij promoten de sneeuwsport. Elke sporter krijgt de nodige aandacht op zijn niveau.

2. De uren van de trainingen zijn afhankelijk van de discipline (snow, ski) en de beschikbaarheid van de piste.

3. Het niveau van elk lid wordt voortdurend gemonitord door de trainers en elk lid wordt ingeschaald volgens zijn kunnen.

4. Tijdens de freestyle trainingen zijn volgende zaken verplicht : HELM en HANDSCHOENEN, overige bescherming is niet verplicht maar wel aangeraden.

5. De trainingen gaan door van september t.e.m. april van het volgende jaar.

6. Leden zijn fit, uitgeslapen en niet onder invloed van verboden-, stimulerende middelen of alcoholische dranken.

7. Afhankelijk van het betaalde lidgeld heeft men recht op 1 of 2 trainingen per week.

8. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het materiaal van onze leden, dit zowel voor diefstal als onderhoud.

9. Leden komen op tijd, minstens 15min voor aanvang, zodat er voldoende tijd is voor de opwarming en startmoment.

10. Leden verzamelen bij de start van de training onderaan de piste bij de trainers.

11. Leden zorgen voor een goede groepssfeer, gezonde push en een aangename sfeer om te trainen.

12. Leden volgen de feedback van de trainer op. Ook ouders van leden worden geacht de raad van de trainer op te volgen. Zij hebben het recht opmerkingen geven over de trainen tegen de hoofdtrainer. Dit kan in het half uur na de training, niet tijdens de training.

13. Leden verlaten de training niet zonder dit aan de trainer te melden.

14. Tijdens de schoolvakanties én vrijdagen voor schoolvakanties zijn er geen trainingen.

15. Er wordt aan alle leden gevraagd om minstens deel te nemen aan de eigen georganiseerde wedstrijden.

16. Drugsgebruik, overmatig alcoholgebruik, diefstal en ander ongewenst gedrag worden niet getolereerd. Sancties zullen door het bestuur worden opgelegd met mogelijke uitsluiting van de club.

ARTIKEL 3

Afspraken over houding en gedragscode trainers

1. Trainers engageren zich bij de start van het seizoen om een volledig seizoen mee te werken aan de organisatie van de trainingen en te reageren op communicatie en planningen.

2. Trainers zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie en van het feit dat hij/zij vertegenwoordiger is van de sport. Bovenvermelde gedragscode is ook voor hen van toepassing.

3. Trainers die last minute niet kunnen komen of later zullen zijn, verwittigen de clubverantwoordelijke en de andere trainers van dienst via telefoon of sms. De coach in kwestie probeert een vervanger te zoeken.

4. Trainers die lang een bepaalde groep getraind hebben waarna een trainerswissel volgt, zorgen voor een goede communicatie over de komende training(en) zodat er een goede follow-up is.

5. Trainers zijn minstens 15min voor aanvang van de training aanwezig op Aspen.

6. Trainers houden rekening met de persoonlijkheidskenmerken van de leden bij het geven van feedback (positieve feedback, stimulerend werken voor de ene, soms wat harder zijn voor de andere)

7. Trainers houden steeds rekening met de veiligheid van de leden.
Jongeren/kinderen pushen kan, maar ga daarin niet te ver en neem geen onnodige risico’s. Zorg voor een progressieve opbouw.

8. Trainers bewaren steeds een gezonde afstand als trainer ten opzichte van kinderen.

XBRIGADE POWERED BY ASP
© XBrigade, ASP